سازمان بسیج مهندسین صنعتی

about_tab

متن درباره سازمان.

قابلیت‌ها.

توانمدی‌ها.

فعالیت‌ها.

معرفی اعضا.

استعدادهای موجود در استان.

اختراعات، اکتشافات، نوآوری‌ها، فناوری‌ها و…

برنامه‌ها و اهداف.

افتخارات و توفیقات.

ذکر اخبار در پایگاه، با درج منبع خبر صورت می‌ پذیرد و سازمان صرفا مسئولیت اخباری را قبول می‌ کند که با نام خود در این پایگاه منتشر می‌ کند.