معاونت های سازمان

moavenats_tab معاونت‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت: – علمی و پژوهشی – نیروی انسانی – تربیت و آموزش – روابط عمومی – فرهنگی – رفاه و خدمات مهندسی – شورای بانوان
ذکر اخبار در پایگاه، با درج منبع خبر صورت می‌ پذیرد و سازمان صرفا مسئولیت اخباری را قبول می‌ کند که با نام خود در این پایگاه منتشر می‌ کند.