معاونت های سازمان

moavenats_tab معاونت‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت: – علمی و پژوهشی – نیروی انسانی – تربیت و آموزش – روابط عمومی – فرهنگی – رفاه و خدمات مهندسی – شورای بانوان