اقتصاد مقاومتي و راهبرد مناسب حمايت از توليد ملي

نوشته شده توسط admin در . نوشته شده در دانلودها, مقالات

   

در اين مقاله نظريات متداول توسعه و نيز رويكردهاي متفاوت صنعتي شدن بررسي شده و با تحليل شرايط تحريم در اقتصاد ايران، نقش تحريم ها در فرآيند توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهاي توسعه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و IMF به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به بررسي تجارب الگوهاي توسعه موفق شرق آسيا از جمله كره و ژاپن پرداخته شده است.

 / دانلود در لینک زیر:

60-Downloads-icon